Kapcsolat

VONESZO Alapítvány
1037 Budapest, Montevideo utca 16/a
+36-70/60-40-600
voneszo@voneszoalapitvany.hu

Unicredit BANK: 10918001-00000084-50800003
IBANHU78 1091 8001 0000 0084 5080 0003
BIC (SWIFT): BACXHUHB

MagNet BANK: 16200144-18530997
IBAN: HU71 1620 0144 1853 0997 0000 0000
BIC (SWIFT): HBWEHUHB